İCRA İFLAS HUKUKU

 1. İcra müdürlükleri nezdinde ilamlı ya da ilmasız takipler,
 2. Kambiyo takipleri,
 3. İstihkak davaları,
 4. İhtiyati haciz ve ihtiyati hacze itiraz davaları,
 5. İcra takiplerine karşı imzaya ve borca itiraz davaları,
 6. Menfi tespit ve istirdat davaları,
 7. İpoteğin paraya çevrilmesi,
 8. Alacaklı vekili veya borçlu vekili olarak takip edilecek icra hukuk alanındaki tüm davalar.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

İŞ HUKUKU

 1. İşçi alacakları,
 2. İşe iade,
 3. Cezai şart,
 4. Sigortalılığın tespiti,
 5. Hizmet tespiti,
 6. İşçi-işveren arasındaki hukuki ihtilaflardan doğan diğer davalar.

 

 

 

 

 

 

 

 

AİLE HUKUKU

 1. Boşanma davaları,
 2. Nafaka davaları,
 3. Velayet davaları,
 4. Evlat edinme davaları,
 5. Mal rejimleri,
 6. Aile hukukuyla ilgili diğer davalar.

 

 

 

 

 

 

 

 

CEZA HUKUKU

 1. TCK kapsamında mevcut;kişinin vücut bütünlüğüne karşı işlenen suçlar,mal varlığına karşı işlenen suçlar,kamu güvenliğine karşı işlenen suçlar,
 2. Vergi suçları,
 3. Ceza yasalarında tanımlanmış diğer suçlar.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MİRAS HUKUKU

 1. Mirasçılığın reddi davaları,
 2. Vasiyetname ve miras sözleşmesi düzenlemesi,
 3. Yasal ve atanmış mirasçılığa ve terekeye ilişkin davalar,
 4. Tenkis davaları,
 5. Mirasçılıktan çıkarma(ıskat)davaları,
 6. Miras hukukuyla ilgili diğer davalar.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EŞYA HUKUKU

 1. Gayrimenkul davaları,
 2. Tapu iptali ve tescili,
 3. Men-i müdahele davaları,
 4. Kamulaştırma davaları,
 5. İzaleyi şüyu davaları,
 6. Tahliye davaları,
 7. Kat mülkiyeti yasasından doğan davalar.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BORÇLAR HUKUKU

 1. Sözleşmeler ve sözleşmelerin ediminin ifasından doğan davalar,
 2. Sözleşmeye dayalı alacakların tahsili ve infazı,
 3. Haksız fiilden doğan tazminat davaları,
 4. Borçlar Yasası ile ilgili diğer tüm davalar.

 

 

 

 

 

 

TİCARET HUKUKU :

1. Ulusal ve Uluslar arası şirketlere danışmanlık hizmetleri

2. Yerli ve Yabancı Şirket kuruluşları

3. Şirket Anasözleşmelerinin Hazırlanması

4. Sermaye Artırımı ve Genel Kurul İşlemleri

5. Şirket Yapılandırmaları

6. Şirket Birleşmeleri ve Devralma işlemleri

7. Hisse alım ve hissedarlar sözleşmelerinin hazırlanıp müzakere edilmesi

8. Tasfiye İşlemleri

9. Rekabet hukuku

10. Bankacılık, Sigorta ve Finans Hukuku

11. Devamlı danışmanlık hizmetleri veya münferiden nitelikli hukuki yardım sunumu.